Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Керівництво для авторів

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

 

До друку приймаються статті, що відповідають вимогам ДАК України та мають такі необхідні елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які опирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується дана стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

З метою дотримання вищезазначених вимог до наукової статті слід жирним шрифтом виділити такі елементи статті: постановка проблеми, аналіз актуальних досліджень, мета статті, виклад основного матеріалу, висновки і перспективи подальших досліджень.

Статті, які не відповідають вимогам до фахових статей, до друку не приймаються.

Статті публікуються українською мою.

Обсяг статті –  10-12 сторінок, для оглядової статті – до 20 сторінок (без урахування анотацій та списку використаних джерел). Розміри полів: ліве – 20 мм, праве – 20 мм, верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм. Статті необхідно готувати за допомогою текстового редактора Мicrosoft Word. Шрифт статті – TimesNewRoman, через інтервал 1,0, розмір – 14 рt.

Назва статті має бути короткою (до 10 слів), адекватно відбивати її зміст, відповідати суті досліджуваної наукової проблеми. При цьому слід уникати назв, що починаються зі слів: «Дослідження питання…», «Деякі питання…», «Проблеми…», «Шляхи…», в яких не відбито достатньою мірою суть проблеми.

Анотації (українською, російською та англійською) набирати курсивом 12 кеглем. Виклад матеріалу в розширенійанотації англійською мовою має бути близько1500-2000 знаків. Слід застосовувати синтаксичні конструкції безособового речення, наприклад: «Досліджено…», «Розглянуто…», «Установлено…» (наприклад, «Досліджено генетичні мінливості… Отримано задовільні результати…»).

Посилання в тексті подавати тільки у квадратних дужках, наприклад [1], [1, 6]. Посилання на конкретні сторінки наводити після номера джерела, потім через кому сторінку (маленьке с.), далі її номер (наприклад: [1, с. 5]). Якщо далі йде інше джерело, то ставити його номер через крапку з комою в тих самих дужках (наприклад: [1, с. 5; 4, с. 8]).

Усі цитати, мова оригіналу яких є іншою, подавати мовою збірника й обов’язково супроводжувати їх посиланнями на джерело і конкретну сторінку.

Не робити посторінкових посилань, а подавати їх у дужках безпосередньо в тексті.

На всі рисунки й таблиці давати посилання в тексті. Усі рисунки мають супроводжуватися підрисунковими підписами, а таблиці повинні мати заголовки.

Рисунки виконувати у редакторі Мicrosoft Word за допомогою функції «Створити рисунок», а не виконувати рисунок поверх тексту. Написи на рисунках виконувати засобами Microsoft Word з тим, щоб редактор мав можливість зробити в них необхідні виправлення. У разі використання інших програм для створення рисунків надавати редакції на кожний рисунок окремий файл формату TIFF (незжатий – uncompressed) або формату JPG (найкращої якості – bestquality).

Таблиці виконувати у редакторі Мicrosoft Word за допомогою функції «Додати таблицю». Кожна таблиця повинна займати не більше одного аркуша при розмірі шрифта TIMES тексту таблиці не менш ніж 12 кегль (книжкова орієнтація).

Формули у статтях по всьому тексту набирати у формульному редакторі MS Equation – 3.0, шрифт TIMES, 10 кегль. Автори мають дотримуватися правильної галузевої термінології (див. держстандарти). Терміни по всій роботі мають бути уніфікованими. Між цифрами й назвами одиниць (грошових, метричних тощо) ставити нерозривний пробіл.

Скорочення грошових та метричних одиниць

Скорочення грошових та метричних одиниць, а також скорочення млн, млрд, метричних (грн, т, ц, м, км тощо) писати без крапки.Треба розрізняти символи «—», «–» та «-». Перший із них у рукописах не використовують.Якщо в тесті є абревіатура, то подавати її в дужках при першому згадуванні.

Список використаних джерел

Список використаних джерел, що приводиться наприкінці публікації, повинен бути оформлений відповідно до Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015  або згідно з вимогами APA (American PsychologicalAssociation).

Перелік посилань наводять, з індексами DOI, наведеними на сайті http://www.crossref.org

Номер у списку літератури має відповідати лише одному джерелу.

Сервіс Sciencehunter надає можливість автоматичного оформлення бібліографії за стандартами

  • ДСТУ 8302:2015 (дійсний стандарт в Україні)
  • АРА (5)
  • MLA (7)
  • ISO 690
  • Chicago (16)
  • Harvard 3.0.2

Сервіс надає можливість  завантажувати записи на Ваш комп’ютер в редакторі Microsoft Word та використовувати автоматичну транслітерацію записів з російської (ISO 9 (ГОСТ 7.79—2000) система Б) та  української (Національний стандарт) мов на англійську.

Обов’язково наявність транслітерованого списку літератури, оформленого за міжнародним бібліографічним стандартом АРА. Вимоги та рекомендації до транслітерування Ви зможете знайти на нашому сайті.

Вимоги до оформлення списку джерел у розділі References

  • Список літератури, оформлений мовою статті, необхідно транслітерувати латинецею або, якщо у назви джерела є також англійська назва, написати її англійською
  • Список літератури повинен бути оформлений згідно стандарту АРА

До редакційної колегії подається: файл з текстом статті  (див. Зразок оформлення статті), названий прізвищем автора (Стаття_Прізвище), файл з розширеною англійською анотацією (Анотація_Прізвище) та, за необхідності, файли з рисунками, графіками тощо). Обов’язково подається: рецензія доктора наук; квитанція про оплату, відомості про автора.

Перед відправкою файла переконайтеся у тому, що дотримані всі вимоги редакційної колегії, наявні всі складові відправлення: стаття,  анотації (укр., англ., рос.), ключові слова (укр., англ., рос.), реферат статті (англ.), переклад реферату (укр. або рос.), дані про автора(-ів) (Прізвище, Ім’я, По батькові, вчений ступінь, вчене звання, посада, місце роботи (укр. та англ.), ORCID ID/Researcher ID, e-mail.

Відповідальний редактор – Уминський Сергій Михайлович. 

Адреса редколегії: Одеський державний аграрний університет, вул. Пантелеймонівська, 13, м. Одеса, 65012, Україна; е-mail: zbirnyk_odau@ukr.net 

Наукові статті, що надійшли до редколегії, обов’язково проходять рецензування. Форма рецензування статей – зовнішня (рецензування рукописів статей двома провідними спеціалістами з відповідної галузі науки). Стаття проходить подвійне сліпе рецензування.

Редколегія визначає відповідність статті профілю збірника, вимогам до оформлення, направляє її на рецензування фахівцю, який має наукову спеціалізацію за профілем статті. Технічний редактор протягом трьох робочих днів повідомляє авторів про отримання редколегією електронного варіанта статті. Термін рецензування у кожному окремому випадку визначають з урахуванням зайнятості рецензентів для максимально швидкої публікації статті (зазвичай один-два тижні).

Упродовж 2-х тижнів після отримання рецензії автор повинен допрацювати статтю, врахувавши усі зауваження рецензентів, та повернути її до редколегії.  У випадку відхилення статті редколегія направляє автору мотивовану відмову. Стаття, не рекомендована рецензентом до публікації, до повторного розгляду не приймається.

Після того як стаття пройшла рецензування, вона відправляється на редагування. Процедура редагування має на увазі перевірку статті за формальними ознаками, оформлення згідно з вимогами.

Наявність позитивної рецензії – недостатня умова для публікації статті. Остаточне рішення про доцільність публікації приймає редколегія.

Після прийняття рішення про публікацію технічний редактор інформує про це авторів, вказує терміни публікації та оплати.

Оплата організаційних витрат

Оплата організаційних витрат роботи редколегії (рецензування статей, підготовка та роздрукування оригінал-макетів, робота з літературними та технічним редакторами, поштові та транспортні витрати, отримання цифрового ідентифікатора, індексування в базах даних, послуги інтернет-провайдера тощо) здійснюють після прийняття статті до друку. Оплата за публікацію однієї сторінки формату А-4 становить 60 грн. Всім авторам статті надається один примірник журналу. 

Надати статтю до публікації у збірник «Аграрний вісник Причорномор’я» можливо двома способами:

1-й: Заповнитиформу подачі статті  і прикріпити файл статті.

2-й: Відправити статтю і вище зазначені документи на e-mail редакції: redakciya_odau@ukr.net 

Угода про передачу авторських прав

Зразок оформлення статті

 Редакційна колегія залишає  за собою право на редакційні виправлення

Положення про конфіденційність

Положення про авторські права

Автори, які публікуються у цьому журналі, погоджуються на такі умови:
Автори зберігають авторські права та надають журналу право першої публікації.
Автори можуть вступати в окремі, додаткові договірні угоди для не ексклюзивного розповсюдження друкованої у журналі версії своєї роботи (статті) (наприклад, розмістити її в інституційному сховищі або опублікувати його в книзі), із підтвердженням його первинної публікації у цьому журналі.
Авторам дозволено розміщувати свою роботу в Інтернеті (наприклад, в інституційних сховищах або на їх веб-сайті) до та під час процесу подання, оскільки це може призвести до продуктивного обміну, а також до більш ранньої та більшої цитації опублікованої роботи (див. Політика відкритого доступу).

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, вказані користувачами на сайті цього журналу, будуть використані виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.