ПРОДУКТВНІСТЬ СВИНЕЙ П’ЄТРЕН ЗАЛЕЖНО ВІД АЛЬТЕРГАТИВНИХ ВАРІАНТІВ ГЕНІВ ryr-1 ТА mc4r

Автор(и)

  • Н. Кірович Одеський державний аграрний університет
  • A. Китаєва Одеський державний аграрний університет
  • I. Різничук Одеський державний аграрний університет
  • I. Панікар Одеський державний аграрний університет
  • Р. Сусол Одеський державний аграрний університет

DOI:

https://doi.org/10.37000/abbsl.2023.107.16

Ключові слова:

свині, порода п’єтрен, генотип, ДНК- маркери, RYR-1, MC4R, репродуктивна здатність

Анотація

У статті подано дослідження щодо поліморфізму генів ріанодінового рецептора (RYR-1) та локусу гена MC4R свиней породи п’єтрен французького походження та їх зв’язок саме з відтворювальними ознаками. Варто зауважити, що ген кандидат чутливості тварин до стресів (RYR-1) і ген кандидат типування свиней для селекції на зменшення товщини шпику та покращення м’ясних кондицій (МС4R) не відповідають за відтворювальну здатність свиней. В той же час врахування належності ремонтного молодняку свиней як носіїв того чи іншого генотипу за генами RYR-1 та МС4R при формуванні племінного стада свиней породи п’єтрен є необхідним та дієвим заходом, що підвищує кількість благоприємних опоросів опоросів (низький рівень аварійних опоросів, підвищена багатоплідність) у даній популяції, що, відповідно підвищує ключові репродуктивні ознаки на кшталт багатоплідності, кількості молодняку та середньої живої маси гнізда при відлученні у 28 днів. За такого спрямованого відбору варто надавати перевагу ремонтним свинкам, що є безпосередніми носіям гетерозиготного генотипу AGNn, GGNn за відповідними генами МС4R та RYR-1. При формуванні батьківських пар з метою отримання високого рівня продуктивності за відтворювальними ознаками (багатоплідність понад 8,00 голів) кнури-плідники можуть бути носіями гомозиготного генотипу GGnn за генами МС4R та RYR-1, що в свою чергу сприяти одержанню нащадків з підвищеним рівнем м’ясної продуктивності. Для підвищення відтворювальної здатності свиней породи п’єтрен необхідно проводити відбір ремонтних свинок з врахуванням поліморфізму за генами RYR-1 та МС4R.

Посилання

Аналіз біометричних даних у розведенні та селекції тварин: навчальний посібник / С. С. Крамаренко, С. І. Луговий, А. В. Лихач, С. С. Крамаренко. Миколаїв: МНАУ, 2019. 211 с.

Генетична структура популяцій свиней різних порід за генами CTSL та MC4R. / В. Я. Лихач, С. І. Луговий, Р. В. Фаустов, І. П. Атаманюк, О. С. Крамаренко Таврійський науковий вісник: науковий журнал. Херсон: видавничий дім «Гельветика», 2021. Вип. 118. С. 253-260. http://www.tnv-agro.ksauniv.ks.ua/archives/118_2021/118_2021.pdf

Генетичний та асоціативний аналіз однонуклеотидного поліморфізма g.22 G>C в гені катепсину F свиней різних порід / Є. К. Олійниченко, В. О. Вовк, Т. В. Буслик, М. О. Ільченко, В. М. Балацький. ANIMAL SCIENCE AND FOOD TECHNOLOGY. Vol. 10. №1. 2019. С. 21-26 http://dx.doi.org/10.31548/animal2019.01.021

Лабораторні методи досліджень у біології, тваринництві та ветеринарній медицині: довідник / В. В. Влізло та ін.; за ред. В. В. Влізло. Львів : СПОЛОМ, 2012. 767 с.

Матіюк В. В., Саєнко А. М., Усенко С. О., Халак В. І. Поліморфізм генів RYRI, ESR, MC4R та LEP у мікропопуляції свиней великої білої породи української селекції. Вісник ПДАА. 2020. №4. С.150-156. https://journals.pdaa.edu.ua/visnyk/article/view/1419/1831

Оцінка, прогнозування та виробництво якісної продукції свинарства : монографія / В. М. Волощук, О. М. Жукорський, І. Б. Баньковська, С. О. Семенов. К. : Аграрна наука, 2020. 169 с.

Сусол Р. Л. Відтворювальна здатність свиней породи п’єтрен з урахуванням ДНК-технологій. Зб. наук. праць Подільського ДАТУ. Кам’янець-Подільський, 2013. Вип. 21. С. 265-267.

Сусол Р. Л. Відгодівельні та м’ясні якості молодняку свиней породи п’єтрен з урахуванням ДНК-маркерів. Аграрний вісник Причорномор’я. Одеса ОДАУ, 2013. Вип. 70. С. 91–97.

Сусол Р. Л. Науково-практичні методи використання свиней породи п’єтрен у системі «генотип × середовище»: монографія. Одеса: Букаєв В. В., 2015. 177 с.

Сучасні методики досліджень у свинарстві / [В. П. Рибалко, М. Д. Березовський, Г. А. Богдановта та ін.]. Полтава : ІС УААН, 2005. 228 с.

Assessment of quality of modern commercial pork production / Garmatyk К., Susol R., Broshkov М. et al. Food Science and Technology. 2020. Vol. 14, Issue: 2. P.42-52 https://doi.org/10.15673/fst.v14i2.1718

Association of LEP- and CTSF-genotypes with levels of meat quality PSE, NOR and DFD in pigs of large white breed of Ukrainian selection / I. B. Bankovska, Y. K. Oliinychenko, V. N. Balatsky et al. Agricultural Science and Practice. Vol. 7 No. 1 (2020). Р.14-23 https://doi.org/10.15407/agrisp7.01.014

Transcriptomic Profiling of Skeletal Muscle Reveals Candidate Genes Influencing Muscle Growth and Associated Lipid Composition in Portuguese Local Pig Breeds. André Albuquerque, Cristina Óvilo, Yolanda Núñez and others. Animals. 2021, 11(5), 1423 https://www.mdpi.com/2076-2615/11/5/1423#

Wootichai Kenchaiwong1 , Monchai Duangjinda, Wuttigrai Boonkum. Polymorphisms of Candidate Genes Associated with Feed Efficiency and Growth Traits in Commercial Crossbred Pigs. Songklanakarin J. Sci. Technol. 41 (5), 1069-1075, Sep. Oct. 2019 file:///C:/Users/asus/Downloads/DigitalFile_486882.pdf

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-14

Як цитувати

Кірович, Н., Китаєва A., Різничук I., Панікар I., & Сусол, Р. (2023). ПРОДУКТВНІСТЬ СВИНЕЙ П’ЄТРЕН ЗАЛЕЖНО ВІД АЛЬТЕРГАТИВНИХ ВАРІАНТІВ ГЕНІВ ryr-1 ТА mc4r. Аграрний вісник Причорномор’я, (107). https://doi.org/10.37000/abbsl.2023.107.16