ОБМІН БІЛКА В ОРГАНІЗМІ СВИНЕЙ З РІЗНИМИ ПАРАМЕТРАМИ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ (ОГЛЯД)

Автор(и)

  • A. Cherepnina Національний університет біоресурсів і природокористування України
  • V. Karpovsky Національний університет біоресурсів і природокористування України
  • R. Postoy Національний університет біоресурсів і природокористування України
  • A. Vasyliv Національний університет біоресурсів і природокористування України
  • O. Danchuk Одеський державний аграрний університет

DOI:

https://doi.org/10.37000/abbsl.2020.97.10

Ключові слова:

свині, вища нервова діяльність, обмін білка, технологічний стрес

Анотація

На сьогоднішній день в умовах інтенсивного ведення галузі тваринництва через велику кількість технологічних впливів на організм тварин зростає інтерес до вивчення індивідуальних особливостей функціонування вищої нервової діяльності. Вища нервова діяльність інтегрує діяльність цілісного організму в конкретних умовах середовища, визначаючи його поведінку. Оскільки нервова системи регулює всі функції організму та здійснює взаємозв’язок із оточуючим середовищем, то відмінності у характеристиках коркових процесів істотно впливають на функціональний стан всього організму в цілому та обмін білка зокрема. Хоча вивченню типологічних особливостей організму тварин присвячена велика кількість досліджень, роль індивідуальних особливостей вищої нервової діяльності тварин при адаптації тварин до технологічного подразника у свиней ще недостатньо висвітлена, зокрема не висвітлено питання щодо особливості обміну білка у свиней різних типів вищої нервової діяльності за технологічного стресу. В зв’язку з відсутністю таких даних, метою наших досліджень було встановити особливості обміну білка у тварин різних типів вищої нервової діяльності на тлі технологічного стресу. У статті висвітлено питання щодо особливості обміну білка у свиней з різними типами вищої нервової діяльності. Встановлено, що у тварин слабкого типу вищої нервової діяльності в сироватці крові нижче вміст загального білка, альбуміну, церулоплазміну, сечовини, лізину, метіоніну та треоніну на 6,6–19,1 % (р<0,05–0,001) відповідно до показників тварин сильного врівноваженого рухливого типу вищої нервової діяльності. За технологічного стресу знижується вміст загального білка, альбумінів, γ-глобулінів, церулоплазміну (р<0,05-0,001) та зростає вміст сечовини і активність трансаміназ (р<0,001) в сироватці крові тварин різних типів вищої нервової діяльності. Доведено взаємозв’язок між індивідуальними особливостями вищої нервової діяльності і обміном білка. Встановлено взаємозв’язки сили, врівноваженості та рухливості коркових процесів до дії технологічного подразника із вмістом альбумінів, сечовини, α2-глобулінів, та після дії технологічного подразника зі вмістом загального білка, сечовини, γ-глобулінів, АлАТ та АсАТ. Сила коркових процесів до технологічного стресу чинить достовірний вплив на вміст загального білка, альбумінів, сечовини та активність аспартатамінотрансферази у сироватці крові свиней, а після дії технологічного подразника на вміст загального білка, глобулінів, гаммаглобулінів, сечовини та активність трансаміназ у сироватці крові тварин.

Посилання

1. Карповський В. І., Трокоз В. О., Журенко О. В. [та ін.] Адаптаційно-компенсаторні процеси в організмі корів за умов дії біологічного стрес-фактора. Науковий вісник Львівської національної академії ветеринарної медицини імені С. З. Ґжицького. Львів, 2004. Т. 6, ч. 3. С. 73–81.
2. Павлов И. П. Физиологическое учение о типах нервной системы, темпераментов тоже: Павлов И. П. полное собрание трудов / И. П. Павлов. – 1949. – Т. 3. – С. 369−377
3. Ипполитова Т. В. Индивидуальные адаптационные реакции коров на фермах. Актуальные проблемы ветеринарной науки: тез. докл. – М., 1999. – С. 127–129
4. Василів А. П., Карповський В. І., Данчук О. В. Кортикальна регуляція обміну білків у свиней: [монографія]. Київ, 2017. 154 с.
5. Данчук О. В. Пероксидне окиснення ліпідів та активність системи антиоксидантного захисту в організмі свиней з різними типами вищої нервової діяльності [Текст]: автореф. дис. ... д-ра вет. наук : 03.00.13 / Данчук Олексій Володимирович; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. Київ, 2018. 46 с.
6. Кокорина Э. П. Условные рефлексы и продуктивность животных. М.: Агропромиздат, 1986. 335 с.
7. Аврансон Л.А., Гуткевич Н.В. Обмен белков. М.: Красный крест, 1994. 127 с.
8. Floris G., Medda R., Padiglia A., Musci G. The physiophatological significance of ceruloplasmin. A possible therapeutic approach. Biochem. Pharmacol. 2000. Vol. 60, N 12. P. 1735–1741.
9. Колб В. Г., Камышников В. С.. Клиническая биохимия. Минск: 1976. 311 с.
10. Санина О.Л., Бердинских Н.К. Биологическая роль церулоплазмина и возможности его клинического применения. Обзор литературы. Вопр. мед. химии. 1986. Т. 32, Вып. 5. С. 7–14.
11. Кудрин А.Г. Ферменты крови и прогнозирование продуктивности молочного скота. Мичуринск-наукоград РФ. 2006. 142 с.
12. Данчук О. В., Карповський В. І. Кортикальна регуляція інтенсивності пероксидного окиснення ліпідів та активності системи антиоксидантного захисту в організмі свиней [Текст]: монографія; Київ : НУБіП України, 2019. 216 с. ISBN 978-617-7396-76-4.
13. Маркович Д. Стресс -факторы в современном свиноводстве. Ветеринария сельскохозяйственных животных. 2008. № 10. С .18-20
14. Чумаченко В.В. Клінічні та гематологічні показники в поросят при відлучному стресі. Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету. Дніпропетровськ, 2004. № 1. С. 102–105.
15. Грибан В. Г. Валеологія [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. К.: Центр учбової літератури, 2008. 214 с.
16. Паска М.З. Обмен белков сироватки крови бычков волынской мясной породы разных типов высшей нервной деятельности. Международный вестник ветеринарии.– Санк-Петербург, 2013. – № 2. – С.55 – 60.
17. Karpovskyi V., Postoi R., Danchuk O. P. Impact of individual peculiarities of swine nervous system on effectiveness of metals nanoparticles usage [The potential of modern science. Vol. 3]. London: Sciemcee Publishing., 2019. P. 267–281. ISBN 978-1-9993071-3-4.
18. Данчук О. В., Карповський В. І., Трокоз В. О. Анти-, прооксидантний статус організму свиней з різними типами вищої нервової діяльності при стресі. Фізіологічний журнал. 2018, Т. 64. № 4. С. 26–32. https://doi.org/10.15407/fz64.04.026
19. Скрипкіна В. М., Карповський В. І., Данчук О. В., Постой Р. В., Ніщеменко М. П. Вплив автономної нервової системи на антиоксидантний захист організму свиноматок: [монографія]. Київ, 2017. 153 с.
20. Тарасов И. И. Стрессовый синдром у свиней. Сельское хозяйство за рубежом. 1982. № 4. С. 47–49.
21. Данчук О. В., Карповський В. І., Трокоз В. О., Постой Р. В. Механізми регуляції вмісту кортизолу в сироватці крові свиней при стресі. Фізіологічний журнал. 2017. Т. 63. № 6. С. 60–65. https://doi.org/10.15407/fz63.06.060
22. Велобова Е. Н. Переваривание белков. Киев: Гродынец, 1993. 29 с
23. Карповський В. В., Трокоз В. О., Карповський В. І., Данчук О. В., Постой Р. В. Кортикальна регуляція обміну ліпідів у свиней: [монографія]. Київ, 2017. 140 с.
24. Марри Р., Греннер Д., Мейерс П., Родуэл В. Биохимия человека. M., Мир, 1993. Т 2, 416 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-09-07

Як цитувати

Cherepnina, A., Karpovsky, V., Postoy, R., Vasyliv, A., & Danchuk, O. (2020). ОБМІН БІЛКА В ОРГАНІЗМІ СВИНЕЙ З РІЗНИМИ ПАРАМЕТРАМИ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ (ОГЛЯД). Аграрний вісник Причорномор’я, (97). https://doi.org/10.37000/abbsl.2020.97.10