ЯКІСТЬ СПЕРМОПРОДУКЦІЇ У КНУРІВ-ПЛІДНИКІВ ЗАЛЕЖНО ВІД ТИПІВ ВИЩОЇ НЕРВОВОЇ ДІЯЛЬНІСТІ

Автор(и)

  • V. Stoianovskyi Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнології імені С.З. Гжицького
  • S. Usenko Полтавська державна аграрна академія
  • A. Shostya Полтавська державна аграрна академія
  • V. Gyria Інститут свинарства і агропромислового виробництва НААН
  • M. Sokyrko Інститут свинарства і агропромислового виробництва НААН
  • O. Vasylyeva Полтавська державна аграрна академія
  • V. Bereznytskyi Полтавська державна аграрна академія

DOI:

https://doi.org/10.37000/abbsl.2020.97.02

Ключові слова:

кнури-плідники, типи вищої нервової діяльності, спермопродукція, фракції еякуляту, спермії

Анотація

Досліджено особливості впливу типів вищої нервової діяльності на якість спермопродукції у кнурів-плідників. Використовуючи рухово-харчову методику, було протиповано дорослих кнурів-плідників великої білої породи віком 24-36 місяців за основними типами вищої нервової діяльності. Було сформовано чотири групи по 3 голови в кожній. До I-ї групи було віднесено тварин сильного врівноваженого жвавого (рухливого); II групи – сильного врівноваженого спокійного (інертного); III групи – сильного неврівноваженого (нестримного); IV групи – слабкого типів вищої нервової діяльності. Сперму отримували від кнурів-плідників мануально із врахуванням загального часу еякуляції, розділяючи еякулят на 4 фракції – F1 - перша, F2 – друга, F3 – третя, F4 – четверта. Виявлено, що швидкість статевих рефлексів у кнурів-плідників залежить від типу вищої нервової діяльності. Так, час еякуляції у особин сильного нестримного, слабкого та сильного інертного типів є вірогідно меншим (р<0,001), порівняно із тваринами сильного врівноваженого жвавого типів вищої нервової діяльності. Встановлено, що максимальною масою еякулятів характеризуються кнури-плідники сильного врівноваженого жвавого типу, а мінімальною – слабкого типу (р<0,001). Найбільш насиченими сперміями були еякуляти у тварин сильного врівноваженого живого та сильного неврівноваженого нестримного, найменш – сильного врівноваженого спокійного і слабкого типів вищої нервової діяльності. У другій фракції сперми кнурів-плідників рухливість сперміїв є найбільшою. Максимальною функціональною активністю цих гамет характеризувались тварини сильного врівноваженого живого типу, а мінімальною – слабкого (р<0,001). Спермії четвертої фракції мали найнижчу рухливість, особливо у тварин сильного врівноваженого жвавого типу. Спермії другої фракції сперми характеризуються найвищою життєздатністю, а найменшою - четвертої. У третій фракції сперми спермії більш швидко втрачають функціональну активність, особливо у тварин сильного врівноваженого жвавого і сильного врівноваженого спокійного типів вищої нервової діяльності, відповідно на 22,8% та 17%.

Посилання

Danchuk, O. V. (2018) Peroksydne okysnennia lipidiv ta aktyvnist systemy antyoksydantnoho zakhystu v orhanizmi svynei z riznymy typamy vyshchoi nervovoi diialnosti : avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia d-ra vet. nauk : 03.00.13. Kyiv, 46 [in Ukrainian].

Evdokymov, N.V. (2013) Selektsyonno-henetycheskye pryemi povishenyia produktyvnosty khriakov. Uchebnoe posobye. Cheboksari: Chuvashskaia HSKhA, 245 [in Russian].

Evdokymov, N.V., & Kamaldynov, Y.N. (2020) Vosproyzvodytelnaia sposobnost khriakov s raznimy typamy visshei nervnoi deiatelnosty. Veterynarnii vrach. 1. 41-48 [in Russian].

Ivanov, V.O., Voloshchuk, V.M., Ivanova, L.O., & Popova, N.V. (2013) Vplyv stresskhylnosti svynei na yikh produktist. Svynarstvo. 63. 12-18 [in Ukrainian].

Instruktsiia iz shtuchnoho osimeninnia svynei (2003) Vidpov. za vyp. Yu.F. Melnyk. K. : Ahrarna nauka. 56 [in Ukrainian].

Kravchenko-Dovha, Yu. V., Karpovskyi, V. I., Danchuk, O. V., & Zhurenko, O. V. (2018) Mineralnyi status orhanizmu koriv riznykh typiv vyshchoi nervovoi diialnosti. Naukovyi visnyk Lvivskoho natsionalnoho universytetu veterynarnoi medytsyny ta biotekhnolohii imeni S. Z. Gzhytskoho. Seriia : Veterynarni nauky. 20, 92. 109-112 [in Ukrainian]. Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvlnuvmbvn_2018_20_92_24

DOI: 10.32718/nvlvet9222

Postoi, R. V., Karpovskyi, V. I., & Postoi, V. V. (2019) Vmist tryatsylhlitseroliv ta kholesterolu v krovi kholostykh svynomatok zalezhno vid osoblyvostei diialnosti nervovoi systemy. Naukovi dopovidi NUBiP Ukrainy. 5(81) [in Ukrainian].

Postoi, R. V., Karpovskyi, V. I., Shostia, A. M., Usenko, S. O., Karunna, T. I., & Shaferivskyi, B. S. (2019) Vplyv kortyko-vehetatyvnykh mekhanizmiv rehuliatsii na vmist laktatu, piruvatu ta yikh spivvidnoshennia u krovi svynomatok. Visnyk Poltavskoi derzhavnoi ahrarnoi akademii. 4. 205-211 [in Ukrainian]. doi.org/10.31548/dopovidi2019.05.014

Sysiuk, Yu.O., Kravchenko-Dovha, Yu.V., Karpovskyi, V.I., Danchuk O.V., & Zhurenko, O.V. (2018) Vplyv typu vyshchoi nervovoi diialnosti na aktyvnist superoksyddysmutazy ta vmist kuprumu i tsynku v krovi koriv. Biolohiia tvaryn : naukovo-teoretychnyi zhurnal. 2. 4. 55-60 [in Ukrainian].

doi: 10.31210/visnyk2019.04.26

Trokoz, V. O., & Shesterynska, V. V. (2017) Osoblyvosti obminu vuhlevodiv u svynei riznykh typiv vyshchoi nervovoi diialnosti: Monohrafiia. Kyiv: Ekspo-druk, 111 [in Ukrainian].

Fedorov, A. V. (1984) Ratsyonalnoe yspolzovanye khriakov-proyzvodytelei v sootvetstvyy s typamy visshei nervnoi deiatelnosty : avtoref. dyss. na soyskanye uch. stepeny kand. byol. nauk : 03.00.13. Dubrovytsi. 24 [in Russian].

https://doi.org/10.15407/animbiol20.04.055

Shubenko, A.Y. (1984) Uslovnie refleksi, povedenye y typolohycheskye osobennosty visshei nervnoi deiatelnosty u svynei : dyss. … kand. byol. nauk : 03.00.13 / Ukr. ord. Trud. Kr. Zn. s.-kh. akademyia, Kyev. 204 [in Russian].

Dziekońska, K. Świąder, M. Koziorowska-Gilun, K. Mietelska, Ł. Zasiadczyk, & W. Kordan. (2017) Effect of boar ejaculate fraction, extender type and time of storage on quality of spermatozoa. Polish journal of veterinary sciences. 20. 1. 77–84. DOI: 10.1515/pjvs-2017-0011

Rodríguez, A. L. (2013) Boar seminal plasma components and their relation with semen quality. Systems Biology in Reproductive Medicine. 59. 5–12. doi.org/10.3109/19396368.2012.725120

Zhu, J., Xu X., Cosgrove, J. R., & Foxcroft, G. R. (2000) Effects of semen plasma from different fractions of individual ejaculates on ivf in pigs. Theriogenology. 54. 1443-1452. doi.org/10.1016/S0093-691X(00)00466-0

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-09-06

Як цитувати

Stoianovskyi, V., Usenko, S., Shostya, A., Gyria, V., Sokyrko, M., Vasylyeva, O., & Bereznytskyi, V. (2020). ЯКІСТЬ СПЕРМОПРОДУКЦІЇ У КНУРІВ-ПЛІДНИКІВ ЗАЛЕЖНО ВІД ТИПІВ ВИЩОЇ НЕРВОВОЇ ДІЯЛЬНІСТІ. Аграрний вісник Причорномор’я, (97). https://doi.org/10.37000/abbsl.2020.97.02